Dividenduitkering? Pas op voor aansprakelijkheid!

Artikel
Column Accountant Jan van Zon

Dividenduitkering? Pas op voor aansprakelijkheid!

Artikel

Laatste update: 08 mei 2018
Gepubliceerd: 03 mei 2016

In de bestuurskamers ligt gelukkig weer vaker het onderwerp dividenduitkering op tafel. Optimisme over de vooruitzichten is een prettige emotie. Laat die emotie echter niet uw zorgvuldigheid als bestuurder aantasten, want het financieel risico is hoog. Hoe goed toetst u?

Aandeelhouders besluiten. Bestuurders toetsen.

Het besluit tot het doen van een uitkering uit het vermogen (inkoop aandelen, uitkering agio, dividenduitkering) van een besloten vennootschap is de bevoegdheid van de algemene vergadering. Het bestuur moet dit besluit echter goedkeuren of afkeuren. Zonder goedkeuring van dit besluit mag de uitkering niet plaatsvinden ondanks het besluit van de aandeelhouders. Het bestuur kan dit besluit alleen dan afkeuren als het weet - of redelijkerwijs kan voorzien - dat de vennootschap na de uitkering haar opeisbare schulden niet kan blijven voldoen. Anders zullen bestuurders het besluit moeten goedkeuren en kan de uitkering plaatsvinden.

Uitkeringstoets

Als bestuurder moet u met een zogenaamde uitkeringstoets vaststellen of de continuïteit van de vennootschap niet in gevaar komt. Hoe u dat heeft gedaan en wat het resultaat is, dient u zorgvuldig vast te leggen. Met de flexibilisering van het BV-recht zijn de eisen aan die vastlegging aangescherpt en uitgebreid.

Uitkeringstoets

De uitkeringstoets bestaat uit twee onderdelen:

  • de balanstest
  • de liquiditeitstest

De balanstest houdt in dat een uitkering uit het vermogen mag plaatsvinden voor zover het vermogen groter is dan de wettelijke en statutaire reserves. De liquiditeitstest houdt in dat het bestuur de goedkeuring moet onthouden indien het meent dat er een gevaar is dat de BV na de uitkering haar opeisbare schulden niet meer kan voldoen. De wet vermeldt daarvoor geen harde termijn. Gebruikelijk is een termijn van een jaar ná het moment van uitkering.

Gevolgen van de uitkeringstoets voor bestuurders

Indien een bestuurder ten onrechte goedkeuring verleent is hij of zij hoofdelijk aansprakelijk voor de tekorten plus de wettelijke rente die is ontstaan door een onverantwoorde uitkering. Dit gaat dus verder dan de dividenduitkering alleen. De aansprakelijkheid van de bestuurder geldt ten opzichte van de BV en kan spelen bij faillissement of verkoop van de BV.

Gevolgen voor de aandeelhouders

Degene die de uitkering heeft ontvangen en die wist - of redelijkerwijs behoorde te weten  - dat de BV niet aan haar opeisbare verplichtingen zou kunnen blijven voldoen, is verplicht om de ontvangen uitkering plus rente terug te betalen.

Belang van een gedegen vastlegging

Nadat de uitkering is gedaan, kunnen er zich natuurlijk omstandigheden voordoen waardoor de vennootschap alsnog niet aan haar opeisbare schulden kan voldoen. De wetgever heeft bepaald dat de bestuurder niet aansprakelijk is als die kan aantonen dat die feiten en omstandigheden niet bekend waren op het moment dat het besluit tot goedkeuring werd genomen.

Slimme tool: uitkeringstoets op Dividenduitkering.nl

Voor bestuurders van vennootschappen (en hun adviseurs) is een slimme tool ontwikkeld: de uitkeringstoets op de beveiligde website Dividenduitkering.nl. De toets helpt bestuurders hun besluitvorming over een (dividend)uitkering gestructureerd en efficiënt vast te leggen.

Het systeem bepaalt aan de hand van ingevoerde gegevens de mate van diepgang en omvang van de noodzakelijke werkzaamheden. Het is dus een slim systeem: hoeveel vragen er beantwoord moeten worden, hangt af van de financiële complexiteit van de vennootschap. In het programma is ruimte voor persoonlijke toelichtingen en keuzes. De uitkomst kan ook zijn dat een dividenduitkering (beter) niet kan plaatsvinden.

Na afronding van de toets ontvangt de gebruiker een e-mail met de resultaten van de toets. Die resultaten bestaan uit: het bestuursbesluit tot het verrichten van de uitkering, de bekrachtiging van het bestuursbesluit, de samenvatting van de uitkomsten van de uitgevoerde toetsen en recapitulaties van bijzonderheden, de balanstoets, de betalingscapaciteits- en liquiditeitstoets en de ingevulde vragen. De ingevulde gegevens worden direct na afronding verwijderd.

Met de kennis van DRV

De uitkeringstoets op Dividenduitkering.nl is ontwikkeld door DRV Accountants & Adviseurs (www.drv.nl).