Overige maatregelen - Belastingplan 2020

Artikel
Overige maatregelen - Belastingplan 2020

Overige maatregelen - Belastingplan 2020

Artikel

Expertise: Belastingadvies
Onderwerp: Belastingplan
Laatste update: 18 september 2019
Gepubliceerd: 18 september 2019

Wilt u voortaan uw post van de Belastingdienst digitaal of op papier ontvangen? Deze en diverse andere kleinere regelingen van het belastingplan 2020 zetten we voor u op een rij.

Keuze post Belastingdienst: digitaal of op papier

De Belastingdienst verstuurt jaarlijks zo'n 175 miljoen brieven. Veel van deze brieven versturen ze nu dubbel: digitaal via de Berichtenbox op MijnOverheid én op papier. Dat is kostbaar en veel mensen vinden dit onnodig.

Daarom wordt de wet aangepast, zodat belastingplichtigen kunnen kiezen of ze hun post digitaal of op papier willen ontvangen. Die keuze kan (meerdere malen) worden herzien. De Belastingdienst treft de komende tijd voorbereidingen. Daarna kunnen belastingplichtigen aangegeven of ze hun post digitaal of op papier willen ontvangen.

Openbaarmaking vergrijpboeten beroeps- of bedrijfsmatige medeplegers Onherroepelijk geworden vergrijpboeten die aan beroepsbeoefenaars worden opgelegd voor het medeplegen van belastingontduiking en toeslagfraude, kunnen vanaf 1 januari 2020 openbaar worden gemaakt. Het doel van deze maatregel is om het publiek voor te lichten over beroepsbeoefenaars die belastingontduiking of toeslagfraude faciliteren, zodat een beter geïnformeerde keuze voor een adviseur gemaakt kan worden.

De openbaarmaking van een boete mag niet zomaar plaatsvinden. Allereerst moet de openbaarmaking proportioneel te zijn, zodat niet elke vergrijpboete aan een medepleger openbaar wordt gemaakt. Daarnaast kan de medepleger bezwaar aantekenen tegen het besluit tot openbaarmaking.

De nieuwe maatregel geldt niet voor alle vergrijpboeten, maar alleen voor vergrijpboeten die worden opgelegd aan beroeps- of bedrijfsmatige medeplegers. De openbaarmakingen worden gepubliceerd op de website van de Belastingdienst.

Aftrekuitsluiting voor dwangsommen en boeten bij strafbeschikking

Tot op heden bestaat een verschil in de fiscale behandeling van boeten en dwangsommen. Kosten en lasten in verband met boeten zijn niet aftrekbaar, kosten en lasten in verband met dwangsommen zijn dat in beginsel wel.

Dwangsommen kunnen bestuursrechtelijk of privaatrechtelijk van aard zijn. Het kabinet acht het wenselijk dat in de toekomst kosten en lasten die verband houden met bestuursrechtelijke dwangsommen van aftrek worden uitgesloten. Zo wordt een signaal afgegeven om maatschappelijk ongewenst gedrag tegen te gaan en het voorkomt dat een belastingplichtige de dwangsom voor lief neemt als gevolg van een kosten-batenafweging. Daarom worden de kosten en lasten die verband houden met bestuursrechtelijke dwangsommen per 1 januari 2020 van aftrek uitgesloten bij de bepaling van winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden en de winst bij lichamen.

Voor privaatrechtelijke dwangsommen blijven de kosten en lasten wel aftrekbaar.

Ook kosten en lasten die verband houden met geldsommen in het kader van strafbeschikkingen worden van aftrek uitgesloten. Als de werkgever dwang- of geldsommen voor de werknemer vergoedt, is het niet toegestaan deze als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen. Een dergelijke vergoeding vormt altijd loon, waarover loonbelasting ingehouden moet worden.

Kosten en lasten die betrekking hebben op het bovenstaande, zijn alleen van aftrek uitgesloten als de strafbeschikking is uitgevaardigd of de dwangsom is verbeurd na 31 december 2019. Indien de betaling ziet op een rechtshandeling in 2019, maar plaatsvindt in 2020, is overgangsrecht van toepassing. In die situatie zijn de kosten en lasten nog aftrekbaar.