Afschaffing pensioen in eigen beheer

Belastingadvies
Pensioen in eigen beheer

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Belastingadvies

Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017 niet meer. Daarmee is de Eerste Kamer 7 maart 2017 akkoord gegaan. Wat betekent dit voor u?

Wat is pensioen in eigen beheer?

Pensioen in eigen beheer wil zeggen dat u bij uw eigen bv uw pensioen aan het opbouwen bent. Dit pensioen is niet veiliggesteld bij een professionele verzekeraar of een pensioenfonds. In de pensioenovereenkomst staat geregeld dat de bv aan de DGA pensioenaanspraken verleent. De bv verplicht zich om vanaf de pensioendatum van de dga elke maand een bepaald bedrag uit te keren. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van het salaris en het aantal dienstjaren.

Waarom wordt het pensioen in eigen beheer afgeschaft?

Het huidige pensioen in eigen beheer kent de nodige voor- en nadelen, maar ook de nodige knelpunten. Die knelpunten worden grotendeels veroorzaakt doordat de fiscale regels voor waardering van de pensioenverplichting afwijken van de commerciële regels.

Voor uw pensioen in eigen beheer is op de balans van de bv een voorziening gevormd. De hoogte van deze voorziening is gebonden aan fiscale regels. Deze voorziening noemen we de fiscale waarde en moet worden opgenomen in de fiscale balans.

Daarnaast kennen we ook een commerciële waarde van het pensioen. Dat is een indicatie van hoeveel het pensioen op dit moment echt waard is. Deze waarde wijkt af van de fiscale waarde en is op dit moment soms wel twee tot drie keer zo hoog. Door die afwijking is het voor veel dga’s lastig om dividend uit te keren. Ook bij echtscheiding kan men in problemen komen als het deel van de pensioenvoorziening van de ex-partner tegen commerciële waarde moet worden verdeeld.

Als oplossing voor de knelpunten heeft het kabinet er nu voor gekozen om per 1 april 2017 te stoppen met de opbouw van pensioen in eigen beheer. Er wordt een coulancetermijn van drie maanden gehanteerd en daarom eindigt de opbouw in eigen beheer officieel uiterlijk per 1 juli 2017.

Wat zijn de gevolgen?

Nu het pensioen in eigen beheer is afgeschaft, zullen dga’s moeten kiezen wat ze willen gaan doen met de reeds opgebouwde pensioenaanspraken. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Het pensioen tegen fiscale waarde afkopen met een belastingkorting.
  • Het pensioen tegen fiscale waarde omzetten in een oudedagsverplichting.
  • Het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. Verdere opbouw in eigen beheer is echter niet meer mogelijk. U kunt uw pensioenopbouw nog wel voortzetten door middel van een externe pensioenverzekering.

Let op! Het is aan u welke mogelijkheid u kiest. Het is verstandig u hierover goed te laten adviseren, want alle drie de mogelijkheden hebben zo hun eigen voor- en nadelen.

Daarnaast is het bij afkoop en omzetten in een oudedagsverplichting noodzakelijk om de positie van uw partner goed in beeld te brengen en dit met uw partner te bespreken. U en uw partner zullen bij afkoop en omzetten afspraken moeten maken over compensatie van zijn / haar verlies aan aanspraken.

Wilt u meer weten over de gevolgen en de mogelijkheden? Bekijk dan ons kennisdocument waarin de mogelijkheden meer in detail worden besproken. Uiteraard kunnen wij u adviseren over de verschillende mogelijkheden passend bij uw situatie.