Buitenlands personeel in de agrarische sector

Artikel
Btw buitenland

Buitenlands personeel in de agrarische sector

Artikel

Laatste update: 11 juli 2018
Gepubliceerd: 11 juli 2018

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt maakt de agrarische sector steeds vaker gebruik van buitenlands personeel. Wat zijn uw verplichtingen? Waar liggen de kansen en risico’s op het gebied van fiscaliteit en sociale zekerheid? En hoe voorkomt u naheffingen?

Om de kansen en de risico’s goed te kunnen inventariseren, moet u nagaan welke nationaliteit de werknemers hebben en hoe de werknemers tewerk worden gesteld. Worden zij ingeleend van een buitenlandse werkgever, worden zij ingehuurd als zzp’er of komen zij in dienst bij de Nederlandse onderneming? Deze eerste twee categorieën behandelen we in dit artikel.

Vrij werken of met verblijfs- en werkvergunning

Indien u als werkgever buitenlands personeel inleent, moet u er zeker van zijn dat dit personeel legaal in Nederland werkzaam is. Een eerste eenvoudige schifting kan worden gemaakt op basis van nationaliteit. Een persoon met de nationaliteit van een EU-land, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein mag vrij in Nederland werken. Heeft de werknemer een andere nationaliteit, dan heeft deze werknemer waarschijnlijk een verblijfs- en werkvergunning nodig.

Let op! Ook als u personeel inhuurt via een (buitenlands) uitzendbureau moet u controleren of het personeel over de juiste papieren beschikt.

Verplichtingen bij detachering

Bij detachering is het belangrijkste dat de werkgever of het uitzendbureau die het personeel ter beschikking stelt, staat ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister (de KvK). Als inlener bent u verplicht te controleren of de uitlener hier inderdaad staat ingeschreven. Bij overtreding riskeren beide partijen een boete van € 12.000 per werknemer. Let op dat het uitzendbureau aan de benodigde vereisten voldoet. Zo kunt u inlenersaansprakelijkheid voorkomen dan wel verminderen.

Let op! Leg ook vast, bijvoorbeeld door middel van een screenshot, dat de uitlener staat ingeschreven. Achteraf is het lastiger aan te tonen als de uitlener ondertussen is uitgeschreven.

Momenteel wordt er een digitaal meldingssysteem gebouwd, waarbij alle werkzaamheden van personeel dat tijdelijk naar Nederland wordt gedetacheerd moet worden gemeld. Ook hierbij bent u als inlener verplicht te controleren of dit is gebeurd. Het streven is om dit systeem per 1 januari 2019 in te voeren.

Kansen bij detachering

Naaste de juridische verplichtingen biedt detachering ook kansen voor u als werkgever. De cafetariaregeling biedt de mogelijk om maximaal negen maanden lang loonbelasting en premies op overuren van buitenlandse werknemers te verrekenen met extra kosten voor huisvesting, reiskosten en levensonderhoud. Zo zijn minder loonheffing en eventueel premies verschuldigd over het loon.

Sociale verzekeringen

Als een werknemer uit de EU voor een periode korter dan 24 maanden wordt ingeleend, blijft hij in beginsel sociaal verzekerd in zijn woonland. Hiervoor moet de werknemer wel beschikken over een geldige A1-verklaring die zij/hij altijd bij zich moet dragen. In Nederland hoeven geen premies volksverzekeringen over het loon te worden afgedragen, waardoor de loonbelastingpercentages slechts 8,9% en 13,2% bedragen. Als gevolg hiervan houdt de werknemer meer over waardoor het makkelijker is hem naar Nederland te halen. Als er een netto vergoeding overeen wordt gekomen met de werknemer kan dit tot een lager bruto loon en dus lagere werkgeverslasten leiden.

Let op! Het Nederlandse minimumloon geldt ook voor ingekomen werknemers.

Zzp’ers

De wetgeving met betrekking tot zelfstandigen is de laatste jaren flink aan verandering onderhevig. Momenteel moet er per opdrachtgever worden beoordeeld of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking. Er kan een modelovereenkomst worden gebruikt om de zelfstandigheid aan te tonen. Maar als er een gezagsverhouding aanwezig is tussen u als opdrachtgever en de (schijn)zelfstandige, kan de Belastingdienst achteraf stellen dat sprake is geweest van een dienstbetrekking. U bent dan als inhoudingsplichtige verplicht om met terugwerkende kracht loonheffing af te dragen. Laat de situatie daarom altijd vooraf in kaart brengen door uw adviseur.

Let op! Indien de zzp’er een andere nationaliteit heeft dan van een EU-land, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, is het aan te raden om te controleren dat de zzp’er over de juiste papieren beschikt en legaal in Nederland werkt.

Overige aandachtspunten

Zorg dat u te allen tijde op de hoogte bent van uw verplichtingen. Sinds 1 januari 2009 is de Eerstedagsmelding, waarbij nieuwe werknemers vooraf moeten worden gemeld bij de Belastingdienst, niet meer verplicht. Deze verplichting kan echter bij overtredingen wel worden opgelegd door de inspecteur. Daarnaast is het van belang om alle documenten en gegevens van gedetacheerde werknemers op de juiste manier in de administratie te verwerken. Als er bij een controle blijkt dat er gegevens ontbreken in de administratie, moet het zogeheten anoniementarief worden toegepast voor de betreffende werknemers. Vanaf dag één worden zij dan belast tegen het hoogste tarief, in plaats van de hiervoor genoemde gunstigere belastingtarieven.

Heeft u vragen over het hebben van personeel in het buitenland? Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs.