Noord-Brabant stimuleert haalbaarheidsstudies innovatief mkb

Artikel
Brabant

Noord-Brabant stimuleert haalbaarheidsstudies innovatief mkb

Artikel

Laatste update: 08 mei 2018
Gepubliceerd: 06 januari 2015

Bent u mkb’er in de provincie Noord-Brabant en werkt u aan een innovatieproject? De provincie geeft mkb’ers subsidie om innovatieprojecten in een vroeg stadium extern te laten toetsen. U krijgt daardoor meer inzicht in de slagingskans van nieuwe productmarktcombinaties.

Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan projecten gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. In aanmerking komen de zes Brabantse topsectoren:

 • (Agro)food
 • High Tech Systems & Materials met inbegrip van Automotive & Solar
 • Biobased Economy
 • Life Sciences & Medische Technologie
 • Maintenance
 • Logistiek

Voorwaarden

Wanneer u gebruik wilt maken van deze regeling, dan gelden er wel een aantal voorwaarden:

 • De aanvrager is gevestigd in Noord-Brabant of de activiteiten van de aanvrager komen ten goede aan de inwoners van Noord-Brabant.
 • Het project wordt uitgevoerd door een deskundige derde.
 • Het project steunt op een marktgedreven verzoek om kennis beschikbaar te maken voor de ontwikkeling van een nieuw product of dienst.
 • Het project beoogt een innovatieve toepassing van vernieuwende technologie.
 • Het project wordt uitgevoerd ter voorbereiding op een innovatieproject.
 • Het innovatieproject draagt bij aan het vernieuwen en versterken van het innovatie- en concurrentievermogen en verduurzaming van ten minste één van de Brabantse topsectoren.

Subsidiebedrag

U ontvangt subsidie voor de werkelijk gemaakte kosten van derden voor het leveren van externe kennis, expertise, onderzoeks- of ontwikkelcapaciteit. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000,-. Indien sprake is van een concreet zicht op vervolgfinanciering, kan de bijdrage worden verhoogd met maximaal € 20.000.

Aanvragen

Aanvragen kunnen vanaf 16 februari 2015 tot en met 28 februari 2017 worden ingediend. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond van € 1.500.000 is bereikt.