Subsidie voor restauratie van rijksmonumenten in Provincie Zeeland

Artikel
Subsidie rijksmonument

Subsidie voor restauratie van rijksmonumenten in Provincie Zeeland

Artikel

Laatste update: 06 april 2018
Gepubliceerd: 28 juli 2017

De Provincie Zeeland heeft subsidiebudget beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten. Het doel van de subsidieregeling is bij te dragen aan het behoud van Zeeuwse rijksmonumenten, door middel van het ondersteunen van restauratiewerkzaamheden die voor het herstel van een rijksmonument noodzakelijk zijn.

Doelgroep

De subsidie voor restauraties van rijksmonumenten wordt verstrekt aan eigenaren van rijksmonumenten voor restauratieprojecten. Onderhoudsprojecten vallen niet onder deze regeling. De subsidie is beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten. Het gaat bijvoorbeeld om kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken. Het gaat nadrukkelijk niet om woonhuizen en ook niet om groene monumenten of archeologische monumenten.

Subsidiebijdrage

De hoogte van de subsidie is maximaal 70% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 750.000. Subsidiabele kosten zijn de kosten voor werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen, zoals deze staan omschreven in de zogenoemde Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de subsidie gelden enkele voorwaarden:

  • Subsidie voor de restauratie van een rijksmonument wordt verleend indien het rijksmonument is voorgedragen voor restauratie door de gemeente bij Gedeputeerde Staten.
  • De restauratiewerkzaamheden mogen nog niet zijn gestart bij het indienen van de subsidieaanvraag.
  • Deze subsidieregeling gaat uit van in eerste instantie lenen met een lage rente waar dit kan en subsidiëren waar dit moet. Er dient eerst contact opgenomen te worden met het Nationaal Restauratiefonds (NRF).
  • De aangevraagde subsidie moet minimaal € 100.000 bedragen.

Beoordelingswijze

De ingediende aanvragen worden beoordeeld op basis van vijf criteria:
1. de uniciteit van het rijksmonument;
2. de bouwkundige urgentie;
3. de herbestemming of herstel van de oorspronkelijke bestemming na leegstand;
4. de mate waarin het rijksmonument aantoonbaar toegankelijk is voor het publiek;
5. of de aanvraag bijdraagt aan prioritaire provinciale beleidsdoelstellingen, namelijk instandhouding van kerkgebouwen, agrarisch erfgoed en industrieel erfgoed.

Subsidieaanvraag indienen

Aanvragen kunnen worden ingediend van 16 oktober tot en met 30 november 2017. In totaal is er voor deze openstellingsperiode € 1.375.200 beschikbaar.

Bij de aanvraag dienen een aantal verplichte bijlagen mee gestuurd te worden. We zetten ze hieronder voor u op een rij:

  • Een restauratieplan.
  • Exploitatieplan en sluitende begroting, inclusief dekkingsplan.
  • Overige ontvangen subsidies (BRIM, SIM) en correspondentie Nationaal Restauratiefonds.
  • Recent inspectierapport van het rijksmonument, eventueel bouwhistorische verkenning.
  • Marktconformiteit, offertetraject met meerdere restauratiebedrijven.
  • Wijze van openbare toegankelijkheid publiek.

Meer informatie?

Bent u in het bezig van een Zeeuws rijksmonument en wilt u weten of u in aanmerking komt voor de subsidie? Neem dan contact op met de subsidieadviseurs van DRV Accountants & Adviseurs. Zij kunnen u voorzien van meer informatie en u ondersteunen bij de aanvraag.